Thoren Framtid fritidshem

 Dekorativt element

Fritidshemmen följer läroplanens första och andra del som innefattar skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet förstärker och fördjupar elevernas lärande under friare och lustfyllda former. Undervisningen i fritidshemmet utgår ifrån en helhetssyn på eleverna samt deras behov, intressen och erfarenheter. Undervisningen ska inspirera och utmana till nya upptäckter och intressen.

För mer information om fritidshemmen, kontakta aktuell rektor på den ort du är intresserad av.

 Dekorativt element
Symbol för pratbubbla

Upptäck och experimentera

Symbol för pratbubbla

Läs och fördjupa

Symbol för pratbubbla

Kommunicera mera

Symbol för pensel

Ta del av kreativt skapande

Symbol för fjäril

Upptäck natur och samhälle

Symbol för boll

Lek och rör på dig